O Nas

Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców to organizacja non-profit, która zrzesza małych i średnich polskich przedsiębiorców zajmujących się produkcją
i sprzedażą płynów do papierosów elektronicznych.

STOPP inicjuje i wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju branży, kształtuje wspólne stanowisko i reprezentuje wspólne interesy producentów, dystrybutorów, sprzedawców, a zatem także konsumentów wymienionych produktów.

Stowarzyszenie koncentruje się na proponowaniu konkretnych rozwiązań ustawowych, wyeliminowaniu ograniczeń działalności gospodarczej w branży, a także wyrównywaniu szans konkurencyjnych polskich przedsiębiorców branży EIN w starciu z globalnymi koncernami.

Główne cele:
– informowanie o stanie prawnym, przebiegu prac legislacyjnych
– udział w konsultacjach publicznych
– promowanie zasad uczciwej konkurencji
– ochrona praw przedsiębiorców
– promocja postaw pro-rynkowych
– zmiana świadomości społecznej i wizerunku branży producentów płynów do papierosów elektronicznych
– współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

STOPP jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Strukturę organizacji  stanowi Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Stowarzyszenia, jako organ właściwy do podejmowania decyzji, poza postanowieniami Regulaminu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców jest pierwszą w Polsce tego typu inicjatywą zrzeszającą tak wielu przedsiębiorców. Dzięki temu posiada odpowiednio mocny mandat do reprezentowania środowiska EIN zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.